Lasten ja nuorten TUNNETAITORYHMÄT / YKSILÖOHJAUS

Tunteet ohjaavat toimintaamme vaikuttamalla kehoon ja mieleen. Tunnistamattomina tunteet aiheuttavat usein mm.
epäsosiaalista ja kielteistä käyttäytymistä. On siis tärkeää oppia tunnistamaan tunteita, ilmaisemaan, käsittelemään ja kannattelemaan niitä. Tunnetaitojen oppiminen vahvistaa itsetuntoa ja tukee sosiaalisen kanssakäymisen taitoja.

Tarve tuntea olonsa turvalliseksi, tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi - mikä tahansa TARVE synnyttää TUNTEEN ja tunteet ohjaavat TOIMINTAAMME. Tunnetaitoryhmän tarkoitus on kasvattaa lapsen luottamusta itseensä, omiin tunteisiinsa ja ohjata lasta kuuntelemaan tunteitaan. Tunnetaitoryhmässä lapsi saa tukea omassa tunneilmaisussaan ja sosiaalisessa kanssakäymisessään monimenetelmällisin keinoin (tunnekehotyöskentely, tunne- ja taideterapian, sekä tarkoitus- ja voimavarakeskeisen rakentavan vuorovaikutuksen menetelmät).

Lapsella on luontainen kyky ilmaista itseään luovin keinoin. Tunteiden ilmaisemiseen ei aina tarvita sanoja! Lapselle / nuorelle on usein helpompaa havaita ja ilmaista tunteitaan esim. kuullun musiikin myötä maalaten tai savea työstäen. Tunnetaitoryhmässä ohjaustyö mukailee lapsilähtöisesti ryhmän omaa luovaa ilmaisutaitoa.

Tarkoitusperäinen maalaaminen, muotopiirtäminen ja savityöskentely ovat keinoja, joilla lapsi oppii iloitsemaan kaikista aikaansaannoksistaan - tällöin hänen itsetuntonsa myös vahvistuu. Luovan ilmaisun harjoitteissa työskentelyn ja tunneilmaisun lopputuloksena syntyy TUNNETAIDETTA. Tunnetaide kietoutuu tunnetaito-ohjaustyöhön opettaen lasta tuntemaan eri materiaaleja ja tekniikoita, tuntemaan luovan ilmaisun monipuolisia mahdollisuuksia ja käyttämään niitä itseilmaisun keinoina.